Říj
07

Vážení a milí Kostelečtí,

nechceme se jako někteří jiní rok co rok převlékat, vytvářet a zase rušit různá uskupeni a zbavovat se tím odpovědnosti za svá rozhodnutí. Proto jsme zůstali místnímu sdružení ODS Kostelec nad Černými lesy věrni.

V uplynulých čtyřech letech jsme se podíleli na vedení města a snažili se především pracovat, protože běžný život není o slibech a mluvení, ale právě o práci. Filozofií, kterou vyznáváme, je víra v jednotlivce, v jeho schopnosti se v životě orientovat, v jeho samostatnost a zdravý úsudek. I z těchto důvodů věříme, že dokážete naši práci zhodnotit.

Co považujeme za náš úspěch:

 • Realizace investičních akcí  za 88 milionů korun, mimo jiné:
- Výstavba nových stok splaškové i dešťové kanalizace, nejen v historické části našeho města
– Zamezení sesuvu svahu včetně komunikace, výstavba opěrné zdi, oprava studny a vyhlídky v ul. Lázeňská
– Přepojení základní školy na splaškovou a dešťovou kanalizaci,
– Rekonstrukce čerpacích stanic a modernizaci čistírny odpadních vod
– Výměnu závadného potrubí vodovodního řadu
– Nová komunikace v ul. K Trativodům, část komunikace Ke Smrčinám, oprava ul. Javorová, rekonstrukce veřejného prostranství v ul. Prokopová, částečně v ul. Jánské nám. a Lipanská, nový chodník od lékárny po městský úřad
– Zateplení a výměna oken v pavilonu C základní školy, zateplení a výměna oken pavilonu B mateřské školy
 • Důsledně jsme prověřovali kostelecké podnikatelské  i občanské  plány ve spolupráci s odborníky.  Naše aktivity vedly k zamezení výstavby objektů, které by zhoršily životní prostředí našeho města (např. výstavbou bioplynky).
 • Díky naší iniciativě do centra města přestaly natékat dešťové a drenážní vody od přeložky u PENNY marketu.
 • Zakoupili jsme pozemky pod sběrnými surovinami,  nedostavěnou část panelového domu v sanatorce a pozemky pro rozšíření areálu základní školy
 • Podařilo se nám získat podporu z evropských fondů na  zametací vůz (ve výši 90%), který do města dorazí koncem roku 2014, získali jsme dotaci na projekt řešící bioodpady ve městě
 • Nechali jsme zpracovat  studie a projektové dokumentace nutné  pro návazné investiční akce a rozvoj města.  např.:
- generel kanalizace, pokračování ve výstavbě splašové kanalizace na starém městě,
– rekonstrukce stoky K (ul. Pražská – ul. Českobrodská),
– rekonstrukce náměstí (architektonická soutěž)
– výstavba nové budovy základní školy
– rekonstrukce zakoupené ubytovny v sanatorce s cílem zajistit občanům nové byty
 • Vyřešili jsme  i dlouhodobé  soudní spory města.


Co máme na programu v následném období

Investiční výstavba

V této oblasti je třeba zdůraznit, že preferujeme kvalitu před kvantitou. Kvalitní práce sice vyžaduje více času, ovšem v konečném efektu je nejen trvanlivější, ale nakonec i levnější, nepotřebuje následné opravy. Vše je nutné  koordinovat tak, aby jednotlivé kroky měly svou logiku a potřebnou návaznost. A proto:

 1. Uvědomujeme si nutnost výstavby splaškové kanalizace na starém městě.
 2. Nebudeme  ignorovat  ani stav vodovodního řadu a staré dešťové kanalizace, která je místy propadlá, hrozí zborcením a znemožňuje kvalitní opravu  místních komunikací.
 3. Chceme postupně rekonstruovat místní komunikace  včetně jejich odvodnění.
 4. V plánu je výstavba 48 nových bytů s přijatelným nájemným v sanatorce v návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci včetně zajištění parkovacích míst.
 5. Připravujeme nutné rozšíření kapacity školy výstavbou nových moderních pavlionů v návaznosti na již zpracovanou objemovou studii.
 6. Nezapomeneme  na modernizaci mateřské školy.

Podpora podnikatelské činnosti

Budeme podporovat všechny podnikatelské činnosti, které přinesou službu či výhodu občanům a zároveň budou ctít pravidlo, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Podpora  volnočasových aktivit

Nechceme město sloužící pouze jako noclehárna, podpoříme smysluplné volnočasové aktivity jako jsou např.: akce pro děti i seniory, sportovní činnost, vernisáže, přednášky a výstavy.

Finanční stabilita města

Není třeba zdůrazňovat, že na vše jsou potřeba peníze a my je dokážeme získat i s nimi hospodařit! Toto tvrzení je podloženo skutečnostmi z uplynulého období, konkrétně:

 • Úspornou a racionální finanční politikou se naše město dostalo mezi 15% nejlépe hospodařících obcí v celé České republice
 • Umíme získat finanční zdroje z různých dotačních programů:
  • evropských
  • republikových
  • krajských
  • nadačních

Občané, Kostelačky a Kosteláci, představujeme vám tým, který zná potřeby našeho města a ví jak jednotlivé problémy řešit, který umí počítat i hospodařit.

Naše sestava:

DOBRÝ TRENÉR NEMĚNÍ SESTAVU DOBŘE HRAJÍCÍHO TÝMU!

Říj
07

Dotaz na Rádio Jerevan: Může současné zastupitelstvo za vznik tzv. Svatošova náměstí?
Odpověď: V podstatě ano. Dodrželo totiž sled prací, který vyplynul z rozhodnutí předchozího zastupitelstva. Ale na rozdíl od něj dohlédlo na kvalitu práce.
Dotaz na Rádio Jerevan: Dopustilo se současné zastupitelstvo nestandardního utrácení peněz?
Odpověď: V podstatě ano. Dosáhlo totiž toho, že město bylo hodnoceno mezi 15% nejlépe hospodařícími obcemi.
Dotaz na Rádio Jerevan: Neuspělo současné zastupitelstvo s prodejem Sanatorky?
Odpověď: V podstatě ano. Z titulu dobrého hospodáře nechtělo prodat pouze lukrativní části areálu a přitom si ponechat ty části, které jsou pro město finančně náročné.
Dotaz na Rádio Jerevan: Je pravda, že současné zastupitelstvo zamezilo hasičům provést prořez stromoví parku?
Odpověď: V podstatě ano. Poslechlo totiž úředníky, že pro prořez stromoví nemají hasiči příslušnou odbornost.
Dotaz na Rádio Jerevan: Je pravda, že současné zastupitelstvo otravovalo motoristy uzavírkami ulic?
Odpověď: V podstatě ano. Uzavírky byly totiž v řádu měsíců a řidiči si na ně nestačili zvyknout, na rozdíl od éry předchozího zastupitelstva, kdy uzavírky byly v řádu roků.
Dotaz na Rádio Jerevan: Může podpora Nestraníků přinést zlatý věk Kostelákům?
Odpověď: V podstatě ano, ale není všechno zlato, co se třpytí :-)
Říj
07

Na jednání zastupitelstva města pan MVDr. Černý tvrdil, že hlavním důvodem neúspěchu výstavby bioplynové stanice U Cihelny (dále jen BPS) je nesouhlasné stanovisko města a ejhle, stačí pár měsíců, komunální volby a důvody proč byl projekt zrušen, se mění.

Petice proti výstavbě bioplynové stanice BPS vznikla v návaznosti na průběh procesu vyhodnocení vlivu této BPS na životní prostředí. Byla petičním výborem předaná na začátku územního řízení, v  dostatečném předstihu před opakovanou snahou investora územní rozhodnutí na výstavbu BPS získat.

Ačkoliv odpor proti této stavbě podepsalo více jak 1 000 kosteleckých občanů, investoři velmi aktivně usilovali o pokračování několikrát přerušeného územního řízení, názory občanů je od jejich úsilí nijak neodradily…

Zobrazit celý článek…

Zář
14

Jan SvatošČtyři roky uplynuly a nezbývá než vám složit účty, co se za ty čtyři roky změnilo k lepšímu v našem městě. Přece jenom i my máme svědomí a nechtěli bychom odcházet s pocitem, že si myslíte, že jsme tu byli k ničemu. I nám záleží na vaší pochvale a předkládáme tímto výčet podle nás dobrých skutků, které současné vedení města spáchalo.

Jejich výčet je v dalším textu dokumentován formou fotodokumentace. Přesto některé věci vyfotografovat nejdou nebo se nám je nepodařilo realizovat, a tak je telegraficky zmíním.

Při nástupu jsme měli velká předsevzetí — pokračování výstavby kanalizačních sítí, postavit obchvat Kostelce pro těžkou nákladní dopravu, prodej sanatorky, rekonstruovat náměstí a vyřešit bytový problém.

Plánovanou část kanalizace jsme nejen splnili, a to hlavně zásluhou Ing. Chmelíkové, ale udělali i spoustu věcí navíc. Splašková kanalizace se objevila v oblasti Trativod, ul. Javorová, ale hlavně v ulici Prokopova, Janské náměstí, ul. Janská, Gen. Vedrala-Sázavského, kde byly nebo do konce volebního období budou vzhledem k žalostnému stavu vyměněny i sítě dešťové kanalizace a vodovodu.

Ve všech těchto lokalitách jsou (budou) i nové kvalitní povrchy. Na příští rok je plánováno pokračování další etapy v oblasti Lázeňské ul. a Poustek. Právě v ulici Lázeňská se nyní zpevňuje svah a okraj silnice, kde podle odborného posudku hrozil svahový sesuv. Byl zpracován generel kanalizace pro celé město, dle kterého je nutno dále postupovat.

Ve věci obchvatu jsme dokázali vypracovat studii trasy obchvatu, uzavřít za velké pomoci Ing. Jetenského smlouvu se Středočeským krajem na dotaci 80 milionů na realizaci s podmínkou, že zabezpečíme výkup pozemků. Ačkoli město nabídlo jednotlivým majitelům stavební pozemky výměnou za pole, ze 36 dotčených majitelů tuto nabídku pět odmítlo, přes veškeré i opakované výzvy a jednání. Jít do vyvlastnění se málokomu chtělo, a tak akce obchvat padla. Taková příležitost postavit obchvat Kostelce se již asi více nenaskytne, a to je velká škoda.

Prodej sanatorky byla obdobná záležitost. Takový mohutný objekt jako je hlavní budova v areálu hledá opravdu těžko svého kupce, a když se to nakonec podařilo a prodej byl právně pro město výhodně ošetřen, tak se zastupitelstvo na prodeji neshodlo. Budova měla být využita jako léčebna alzheimeriků.

Na rekonstrukci náměstí byla vypsána architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů. Přišlo 24 návrhů, které byly vystaveny v muzeu. A město vybere jeden ze čtyř návrhů vybraných odbornou porotou a bude ho postupně realizovat.

Zato s řešením bytové situace to vypadá pro město slibně. Koupili jsme objekt nedostavěné ubytovny v areálu sanatorky, pozemky okolo něj a prostor sběrných surovin, na kterém by mělo vzniknout 78 parkovacích míst. Nyní probíhá práce na prováděcí projektové dokumentaci rekonstrukce této ubytovny s cílem 48 nových moderních bytů. Pokud bude vůle nového zastupitelstva, stavební práce mohou začít ještě letos a ke konci roku 2015 je možné se stěhovat.

Základní škola – to začíná být velmi vážný problém. Dětí narozených ve školském obvodu Kostelce přibývá a je jasné i podle demografických zjištění, že ve školním roce 2015/16 se děti do školy téměř a v roce 2016/17 zcela jistě nevejdou. Počítáme, že do čtyř let bude nutno vybudovat nové učební kapacity pro dalších 350 dětí. Existuje již studie na novou školu a je požádáno na Ministerstvu školství ČR o dotaci.

Byl zateplen pavilon B mateřské školy a je již dotace na zateplení pavilonu A, realizace by měla proběhnout v nejbližší vhodné době.

Podařilo se nám vyřešit i šestiletý spor s firmou VODKA mimosoudním vyrovnáním. Město získalo 7,7 milionů, které nemusí doplácet jako zádržné.

Kultura také nezůstala v našem městě popelkou. Výstav a koncertů i velmi známých umělců byly desítky, vydali jsme reprezentační publikaci Černokostelecké domy“, funguje místní kostelecká televize RAST, jen by potřebovala více příspěvků. Město navštívilo i několik zajímavých lidí, mezi nimi i syn vládnoucího knížete z Liechtensteinu, princ Constantin.

Přeju všem Kostelákům šťastnou ruku při výběru zastupitelů.
Ing. Jan Svatoš, starosta města
Foto archiv MěÚ

Srp
28
Pořadí Jméno a příjmení Věk Povolání
1 Ing. Jan Svatoš 66 starosta města
2 Ing. Ewa Chmelíková 51 technik VV
3 Petr Hakl 40 projektový manažer
4 Mgr. Lenka Kohoutková 51 psychoterapeut
5 Pavel Soukup 52 projektant elektro
6 Barbora Nováková 33 koordinátor FORD SERVIS
7 František Hanilec 66 důchodce
8 Petr Horáček 44 OSVČ elektrikář
9 Josef Kolůvek 57 OSVČ
10 Jan Svatoš ml. 26 technik IT
11 Pavel Chmelík 50 obchodní ředitel
12 Pavlína Boušková 48 zdravotní sestra
13 Miloslava Štípková 67 výzkumný pracovník
14 Štěpánka Bašková 61 keramička
15 František Ulom 68 OSVČ

Co jsme dokázali za poslední čtyři roky se můžete dozvědět v článku Vážení a milí kosteláci.

Našel plány  pro další 4 roky, aneb chceme pokračovat ve výstavbě kanalizace, opravě silnic a chodníků a zkrášlování města.

Hlavní cíle:

Nová budova ZŠ – přístavba nových dalších pavilonů

Vizualizace nové budovy ZŠ Kostelec nad Černými lesy

Vizualizace nové budovy ZŠ Kostelec nad Černými lesy

Nové městské byty v sanatorce včetně nových parkovacích ploch

Vizualizace nových bytů v sanatorce v Kostelec nad Černými lesy

Vizualizace nových bytů v sanatorce v Kostelec nad Černými lesy

Rekonstrukce náměstí Smiřických
Pokračování výstavby kanalizace a s tím spojená obnova povrchů a inženýrských sítí – voda, kanalizace, optický internet, chodníky, silnice …
Nasazení aplikace pro chytré mobilní telefony pro jednoduché a rychlé hlášení „nepořádku“ ve městě.

Zefektivnění komunikace Občan <> Město

Podpora dobrovolných hasičů
Další investice do Svatbína
Výrazná podpora volnočasových a kulturních aktivit
Srp
26

Zajímavý článek o nepříjemné tranzitní dopravě naším městem.

http://stredocesky-kraj.5plus2.cz/kostelec-nad-cernymi-lesy-mukarov-tranzit-fja-/praha-vychod.aspx?c=A140425_172854_ppd-praha-vychod_p2saf

Kostelečtí jsou nešťastní hlavně z průjezdu těžkých aut přes centrum města; to je totiž cennou památkovou zónou. „Už jen čekáme, kdy se celé náměstí rozsype a propadne. Na mnoha místech přitom pod vozovkou vede kanalizace, často metr pod povrchem. Je jen otázkou času, kdy se přihodí něco špatného,“ konstatuje radní Chmelíková.

A jedním dechem dodává: „Návrh kraje zjednosměrnit komunikace číslo II/108 a II/113 (jednu ve směru od, a druhou k Českému Brodu – pozn. red.) podle nás není koncepční řešení. Nepůjde-li to jinak, zaktivizujeme lidi a začneme blokovat přechody pro chodce.“

Bře
12

Český rozhlas přinesl článek se starostou Janem Svatošem a dalšími o „Sanatorce“ a jejím prodeji.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/chatrajici-plicni-sanatorium-v-kostelci-nad-cernymi-lesy-uz-roky-ceka-na-kupce–1325730

Úno
26

Vážení spoluobčané,

dovolte nám vyjádřit jasné NE proti výstavbě bioplynové elektrárny v Kostelci nad Černými lesy jež by byla zcela zásadním problémem pro udržení čistoty životního prostředí i kvality života v Kostelci.

Komplexní informace můžete získat od paní Chmelíkové, pana Svatoše a taktéž na webu: http://cernokostelecko.info/stavba-bioplynove-stanice-kostelci-cernymi-lesy/

Tuto, ani podobnou akci nikdy nepřipustíme a budeme se vždy snažit o maximální čistotu a nezatěžování přírody v okolí Kostelce nad Černými lesy. Doufáme, že i vy to tak vnímáte a v této problematice se na sebe můžeme všichni spolehnou.

Díky a přejeme pěkný, čistý a nerušený den!

Led
01

Vážení a milí spoluobčané.Jan Svatoš

Jsou tomu již tři roky, co jste si zvolili nové vedení města, a je naší povinností vám složit účty.

Už v průběhu prvních dvou let volebního období byly zrealizovány mnohé akce ve prospěch města, např. přístavba základní a praktické školy, zateplení a výměna oken v základní škole a v jídelně, výstavba splaškové kanalizace v lokalitách Trativod a Javorové, zmodernizování městského úřadu, přestěhování nejběžnějších agend, které využívají občané, do jeho přízemí a mnoho dalších.

Co však bylo důležité v prvních letech, byla administrativní příprava projektů, které se uskutečnily v letošním roce a budou realizovány v roce příštím. Asi nejnáročnější bylo kompletní zasíťování Prokopovy ulice, kde ve velmi obtížném terénu úzké ulice s domy nevalných základů se podařilo postavit nový vodovod, napojit všechny domy na nejen splaškovou, ale i dešťovou kanalizaci, které jdou oddělené, a všechny vody tečou tam, kam mají. Následně dělané nové povrchy v šíři celé ulice ukončují v této lokalitě chození v blátě, po rozhrkaných chodnících a děrované vozovce. Pro obyvatele ulice jsou tam vytvořena i pohodlná parkovací místa. Na jaře budou ještě osazeny stromy, lavičky a jiné ozdobné prvky.

Kdo si zajde pro záchranu svého zdraví do lékárny na náměstí a poté si potřebuje něco vyřídit na městském úřadě, jistě si všimne, že již neklopýtá, ale jde po novém chodníku a neopomene nezaregistrovat, že nejen občané (jimž děkujeme), ale i město si dokázalo opravit svůj majetek a nájemníkům v činžovním domě čp. 81 vyměnilo okna a zrenovovalo celou fasádu.

Není jistě nutné vše, co se udělalo, vyjmenovávat, zmíním ještě jen nové vybavení školní kuchyně za 1,5 milionu, auto hasičům za milion a bohatý kulturní život ve městě, zvláště v muzeu.

Důležité je, na co již máme na rok 2014 finančně a projektově zaděláno:

 • dokončíme poslední část rozpracované kanalizace přes Jánské náměstí na Pražskou
 • stabilizujeme svahové sesuvy v Lázeňské (máme dotaci)
 • vyměníme okna a zateplíme mateřskou školku (máme dotaci)
 • zahájíme práce na další etapě kanalizace na Poustkách (máme dotaci)
 • koupíme výkonné zametací stroje (máme dotaci)
 • bude elektronická informační tabule (máme dotaci) určitě i mnoho dalších věcí

Problém, který nebyl zatím dotažen do konce, je architektonická soutěž o obnovu náměstí. Dvacet čtyři zúčastněných návrhů jste mohli vidět vystavených v muzeu. Vítěz soutěže, kterého vybrali porotci – architekti z České komory architektů – byl všeobecně odmítnut nejen laickou, ale i odbornou veřejností. Rovněž jeden z účastníků soutěže se proti takovému výsledku odvolal a zadavatel – město – jeho odvolání vyhověl a požadoval o zrušení udělení prvního místa z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Porota architektů se tomu brání a jsme zatím v patové situaci. Doufejme, že se situace vbrzku projasní a budeme moci z ostatních tří oceněných účastníků vybrat jednoho projektanta a začít kultivovat naše zajímavé náměstí.

Váš starosta Jan Svatoš

Čer
22

Zajímavý rozhovor s Ewou Chemíkovou o důvodech jejího vstupu na radnici města a dalším jeho směrování přináší KrajskéListy.cz

http://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/okres-praha-vychod/1454-do-politiky-jsem-vstoupila-z-pudu-sebezachovy.htm